Algemene Voorwaarden

Amitabashop.com
Amitabashop.com, is gevestigd aan de Luxemburglaan 182 te Heemskerk (1966ND). De algemene voorwaarden van amitabashop.com  worden ook ter beschikking gesteld via haar website www.amitabashop.com  op een zodanige wijze dat zij kunnen worden opgeslagen en daarmee toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. De algemene voorwaarden van amitabashop.com  worden tevens aan een ieder op verzoek (elektronisch) toegezonden.

Artikel 1. Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consumenten / koop op afstand: de overeenkomsten tussen een consument en amitabashop.com, in haar hoedanigheid als verkoper of dienstverlener, waarbij, in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Amitabashop.com:  amitabashop.com dan wel enig ander lichaam of rechtsvoorganger van amitabashop.com.
Producten: alle door amitabashop.com  op haar website genoemde verkrijgbare en bestelbare verkoopartikelen alsmede diensten die door amitabashop.com  op haar website worden aangeboden.
Overeenkomst: De overeenkomsten die deze algemene voorwaarden tot inhoud hebben en die tot stand komen doordat amitabashop.com  uw bestelling alsmede uw middel van betaling accepteert.
Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
2.1 
Deze voorwaarden gelden voor iedere (voorafgaande) aanbieding van amitabashop.com  en iedere overeenkomst en daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen amitabashop.com  en u, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken en dit schriftelijk door amitabashop.com  is bevestigd. Een enkele verwijzing door u naar uw eigen voorwaarden of een standaard clausule op uw briefpapier of in uw eigen voorwaarden een bepaling met als inhoud exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is daarvoor onvoldoende. Het accepteren van een aanbieding van amitabashop.com  dan wel het doen van een bestelling bij Amitabashop.com houdt dus in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig aanvaardt en uitdrukkelijk afstand doet van uw eigen algemene voorwaarden.
2.2 
Amitabashop.com is gerechtigd haar algemene voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande aanzegging te wijzigen. Het is dan ook raadzaam deze algemene voorwaarden regelmatig te blijven controleren. Van kracht blijft de inhoud van overeenkomsten, die op grond van vroegere voorwaarden tot stand zijn gekomen.
2.3 
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slecht schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen.
3.1 
Vermeldingen van gegevens van welke aard ook in catalogi, brochures, offertes, prijslijsten, opdrachtbevestigingen of andere drukwerken, dan wel via het internet, via de website, elektronische post of andere methoden, geschieden zo nauwkeurig mogelijk, echter zij zijn niet bindend. Amitabashop.com is dan ook niet aansprakelijk voor druk-, schrijf-, telfouten en onduidelijkheden, noch voor de gevolgen daarvan.
3.2 
De door Amitabashop.com gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen en in een schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld. Afspraken met personeel binden Amitabashop.com niet. Amitabashop.com houdt zich daarnaast uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, zoals bijvoorbeeld dat op grond van een (wettelijk) voorschrift noodzakelijk mocht blijken.
3.3 
Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke acceptatie van de bestelling door amitabashop.com .  De bestelling bindt u. Amitabashop.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien Amitabashop.com een bestelling niet accepteert, deelt zij dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling mee.
3.4
 De door Amitabashop.com te verwerken gegevens, bescheiden c.q. materialen voor het uitvoeren van uw opdracht dienen tijdig en op de door Amitabashop.com aan te geven momenten, franco te worden afgeleverd op het door haar aangegeven adres. Bij niet franco leveringen worden de gemaakte vrachtkosten en / of portikosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Amitabashop.com een niet-franco zending te weigeren.
3.5
 Indien u bent bericht dat de voor de uitvoering van uw opdracht gebruikte gegevens, bescheiden c.q materialen weer voor u ter beschikking liggen, dienen deze binnen 10 dagen door u te worden afgehaald, bij gebreke waarvan Amitabashop.com het recht heeft aan u opslagkosten in rekening te brengen.
Het aan Amitabashop.com afgeven van deze gegevens c.q. bescheiden is voor eigen risico.
3.6 Indien u niet binnen 7 dagen na verzending van de orderbevestiging uw bezwaren kenbaar maakt, wordt de orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 4. Levering en levertijd.
4.1 Levering van onze producten geschiedt uitsluitend na ontvangst van betaling.
4.2 De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van Amitabashop.com en betaling is verricht.
4.3 Bij gebreke van levering binnen 30 dagen na ‘consumentenkoop op afstand’, is de consument gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat een der partijen gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, tenzij met betrekking tot levertijd en schadevergoeding anders is overeengekomen.
4.4 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed staan voor u dan wel door u worden ontvangen onder rembours dan wel onder vooruitbetaling. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied bij Amitabashop.com.
4.5 Wij versturen onze producten uitsluitend via TNT post.
4.6 Producten boven de 100 euro worden verplicht verzekerd verzonden.
4.7 Producten onder de 100 euro kunnen op verzoek verzekerd worden verzonden.
4.8 Zodra er binnen 7 werkdagen geen betaling is ontvangen komt de bestelling automatisch te vervallen.

Artikel 5. Technische eisen.
Alle technische eisen die door u aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door u nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 6. Wijzigingen in de te leveren zaken.
6.1 Amitabashop.com is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot vormgeving en kleur. Indien Amitabashop.com van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, bent u bevoegd de overeenkomst te ontbinden. U heeft deze bevoegdheid gedurende 7 dagen na de levering.
6.2 Alle artikelen kunnen afwijken van de kleur die getoond worden op onze site, deze reden kan niet gebruikt worden om een artikel terug te sturen.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst.
7.1 De vorderingen van Amitabashop.com op u zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
• indien na het sluiten van de overeenkomst aan Amitabashop.com omstandigheden ter kennis komen die Amitabashop.com goede grond geven te vrezen dat u niet aan uw verplichtingen zal voldoen;
• indien Amitabashop.com u bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Amitabashop.com bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Amitabashop.com schadevergoeding te vorderen.
7.2 Indien u tekort schiet in de nakoming van de op u rustende verplichting jegens Amitabashop.com, is Amitabashop.com bevoegd de uitvoering van de onderhavige overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en / of rechtelijke tussenkomst voor vereist is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen u aan Amitabashop.com verschuldigd bent wordt terstond opeisbaar.
7.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Amitabashop.com zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Amitabashop.com bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
7.4 Indien u in het geval van consumentenkoop op afstand een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht de consumentenkoop op afstand zonder opgaaf van redenen binnen 7 werkdagen na aflevering de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, onder voorwaarde dat de betreffende goederen gelijktijdig worden geretourneerd in complete, onbeschadigde originele verpakking, de plastic verzegeling van de verpakking niet verbroken is en de betreffende goederen ongebruikt en onbeschadigd zijn. De kosten voor retourzending van de zaak komen voor rekening van u. Amitabashop.com behoudt zich het recht voor om in geval van door u veroorzaakte schade aan geretourneerde producten, eventuele kosten in rekening te brengen dan wel de geretourneerde producten te weigeren.

Artikel 8. Garantie.
8.1 Amitabashop.com garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering, tenzij anders overeengekomen.
8.2 Bij apparatuur die met fabrieksgarantie worden afgeleverd, kan de opdrachtgever zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan Amitabashop.com daarbij bemiddelen.
8.3 Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder de garantie.
8.4 Onderhoud, wijziging of reparatie van door Amitabashop.com geleverde zaken en van programmatuur, welke niet door Amitabashop.com zijn uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, welke niet aan Amitabashop.com zijn aan te rekenen, doen iedere garantie vervallen.
8.5 Van garantie is uitgesloten:

a. het regelmatig onderhoud en instandhouding of vervanging van delen wegens normale slijtage;
b. verbruiksartikelen, die samen met het product geleverd worden, zoals bijvoorbeeld accu’s,
batterijen, etc.;
c. schade of verlies met betrekking tot software, data of opslagmedia, transportkosten en – risico’s;
d. schade als gevolg van inadequaat onderhoud of instandhouding;
e. schade in verband met de omstandigheid dat het product niet in overeenstemming is met de geldende technische standaarden of veiligheidsstandaarden (respectievelijk de installatie- en gebruiksaanwijzingen geïnstalleerd of gebruikt is);
f. schade wegens inadequate of foutieve installatie van software en andere producten;
g. reparatie of pogingen tot reparatie van het product door anderen dan Amitabashop.com;
h. schade als gevolg van ongevallen, blikseminslag, wateroverlast, brand, ontoereikende ventilatie of andere redenen buiten de macht van Amitabashop.com;
i. schade in verband waarmee het product samen met toebehoren, producten of perifere techniek werd gebruikt, die niet door Amitabashop.com zijn geleverd;
j. schade op grond van gebreken van een systeem, waarin het product is geïntegreerd;
k. schade op grond van gebreken van software;
l. schade in verband met misbruik, nalatigheid of commerciële exploitatie.

8.6 Amitabashop.com is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang u in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens Amitabashop.com.
8.7 Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Amitabashop.com.
8.8 Indien de bovengenoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont  is Amitabashop.com  verplicht binnen 1 maand nadat u haar het gebrek heeft gemeld de zaak te herstellen.
8.9 Alle gebrekkige zaken dienen ter reparatie te worden aangeboden bij Amitabashop.com.
8.10 Amitabashop.com kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.
8.11 U kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:
• Amitabashop.com tot tweemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of
• indien u aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
8.12 U dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of
gewijzigd.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud.
9.1 De door Amitabashop.com geleverde zaken blijven het eigendom van Amitabashop.com totdat u alle navolgende verplichtingen uit alle met Amitabashop.com gesloten koopovereenkomsten bent nagekomen:
• de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
• de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Amitabashop.com verrichte of te verrichten diensten;
• eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door u van (een) koopovereenkomst(en).
Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u over.9
9.2. Door Amitabashop.com afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens bent u niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
9.3 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, bent u verplicht Amitabashop.com per omgaande daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen.
10.1 U dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient u onder meer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
• of de juiste zaken zijn geleverd;
• of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomen;
• of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
10.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient u deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Amitabashop.com te melden. Bij niet tijdig reclamatie vervalt ieder recht van u tegenover Amitabashop.com.
10.3 Niet-zichtbare gebreken dient u eveneens binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3mnd na aflevering schriftelijk te melden aan Amitabashop.com. Bij niet tijdig reclamatie vervalt ieder recht van u tegenover Amitabashop.com.
10.4 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Amitabashop.com worden geretourneerd.

Artikel 11. Prijzen en betaling.
11.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW en / of andere op de producten als zodanig drukkende belastingen, lasten, heffingen of rechten en exclusief handlings-, verzend-, vervoer-, montage-, installatie-, implementatie-, conversie-, reis-, verblijfs- en andere bijkomende kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
11.2 De prijzen in offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden en / of eenheden. Wijziging, om welke reden dan ook, van de opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving, worden uitdrukkelijk voorbehouden, ook nadat een opdracht aan Amitabashop.com is verstrekt en geaccepteerd door Amitabashop.com. Bovenstaande geldt niet indien de gehele uitvoering van de opdracht heeft plaatsgevonden.
11.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 8 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Amitabashop.com.
11.4 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Amitabashop.com daarvoor in aanmerking komt, kan Amitabashop.com betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen.
11.5 Amitabashop.com is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, contante betaling te verlangen, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
11.6 Betaling geschiedt contant of op een door Amitabashop.com aangewezen bankrekeningnummer, zonder compensatie en/of korting bij aflevering af magazijn of winkel of bij levering middels verzending onder rembours of bij levering middels verzending bij vooruitbetaling te voldoen. Indien u enig door u verschuldigd bedrag niet stipt betaalt, bent u, zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is, over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand, maar is gelijk aan de wettelijke rente als de wettelijke rente hoger is verschuldigd. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Amitabashop.com heeft van rechtswege direct het recht de vordering uit handen te geven indien u enig door u verschuldigd bedrag niet stipt betaalt, in welk geval u naast de bovengenoemde rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd bent.
11.7 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van u zullen de verplichtingen van u onmiddellijk opeisbaar zijn.
11.8 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
11.9 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Amitabashop.com gerechtigd (de uitvoering van) betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten dan wel te ontbinden.
11.10 Wanneer er in afwijking van de normale bedongen betalingsconditie (onder rembours of bij vooruitbetaling of contant) een betaaltermijn wordt overeengekomen is dit een fatale termijn. Indien deze termijn verstrijkt zonder dat de door u verschuldigde verbintenis is nagekomen treedt het verzuim in zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is.

Artikel 12. Aansprakelijkheid.
12.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten conform de overeenkomst zijn en geen gebreken vertonen. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 9. (Garantie) van deze voorwaarden.
12.2 Iedere aansprakelijkheid van Amitabashop.com voor enig andere vorm van schadevergoeding, zoals bijvoorbeeld aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte of gevolgschade, voorzienbaar of niet voorzienbaar, materieel of immaterieel, alsmede vanwege vertragingschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en dergelijke, is nadrukkelijk uitgesloten. voor zover niet in strijd met enig dwingendrechtelijke bepaling.
12.3 Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van gebruik van één of meer technieken voor communicatie op afstand in het verkeer tussen Amitabashop.com en u, Amitabashop.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Amitabashop.com, is Amitabashop.com niet aansprakelijk.
12.4 Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan, door u te bewijzen, opzet of grove schuld van Amitabashop.com of haar leidinggevende ondergeschikten. Daarnaast beperkt of beïnvloed geen van de bepalingen uit deze voorwaarden de aansprakelijkheid van Amitabashop.com, wanneer dat in strijd zou zijn met enig dwingendrechtelijke bepalingen om de aansprakelijkheid van Amitabashop.com uit te sluiten of te beperken.

Artikel 13. Overmacht.
13.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft Amitabashop.com in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van u op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, door u dit bij (aangetekende) brief mee te delen en zulks zonder dat Amitabashop.com gehouden is tot enige  schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden in strijd zou zijn met een  dwingendrechtelijke bepaling.
13.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere morele, praktische en wettelijke onmogelijkheid alsmede iedere tekortkoming welke niet aan Amitabashop.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, ongeacht de voorzienbaarheid en het tijdstip van de overmacht toestand.
13.3 Ingeval van overmacht zal Amitabashop.com daarvan onverwijld mededeling doen aan u, waarbij u na ontvangst van de mededeling gedurende 7 dagen eveneens het recht heeft de opdracht te annuleren, echter met de verplichting dat Amitabashop.com het reeds uitgevoerde deel van de opdracht wordt vergoed.

Artikel 14. Toepasselijk recht.
Op elke overeenkomst tussen Amitabashop.com en u is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Diversen.
15.1 Indien u aan Amitabashop.com schriftelijk opgave doet van een adres is Amitabashop.com gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Amitabashop.com schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan u bestellingen dienen te worden gezonden.
15.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enig andere overeenkomst met Amitabashop.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Amitabashop.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Scroll to Top